പ്രൊജക്ടുകള്‍

എം. എസ്സ് സി. ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട്:

group_project_cover

പി. ഡി. എഫ്. പതിപ്പു് ഇവിടെ: A Preliminary Study on The Flora, Fauna and Physical Resources of Mahatma Gandhi University Campus

എം. എസ്സ് സി. പ്രധാന പ്രൊജക്ട് ഡസര്‍ട്ടേഷന്‍:

front_cover1

പി. ഡി. എഫ്. പതിപ്പു് ഇവിടെ: Geo-visualisation for local resource planning – A Free / Libré / Open Source Approach

ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് ജിയോ വിഷ്വലൈസേഷന്‍ സോഴ്സ് കോഡും ഡാറ്റയും ഈ കണ്ണിയില്‍: https://app.box.com/cheruvannurgis

ഒരു ഇന്‍-സര്‍വ്വീസ് പ്രൊജക്ട്:

KoorachunduMapathone

വിവരണം ഈ കണ്ണിയില്‍: Mapping efforts in an unsurveyed land – Koorachundu Village Panchayat experience

Advertisements