ഞങ്ങടെ എം എസ്സ് സി ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട്

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ ക്ലാസ്സില്‍ ആകെ പത്തു പേരാണുണ്ടായിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഒന്നിച്ചു് ഒരു പ്രൊജക്ടു് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ പഠിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാലാ കാമ്പസ്സിലെ ഒരു പ്രാഥമിക പഠനത്തിലൂടെ അവിടെത്തെ തരുലതാദികള്‍, പൂമ്പാറ്റകള്‍, തുമ്പികള്‍, പക്ഷികള്‍, എന്നിവയുടെ കണക്കെടുക്കുകയും, കാമ്പസ്സിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെയും മണ്ണിന്റെയും ഭൌതിക, രാസഘടകങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതു്. മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു പഠനം (മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നെങ്കിലും, പരസ്പരമുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ ഈ മൂന്നു ഗ്രുപ്പുകളും തമ്മില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു). തരുലതാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു ഞാന്‍. പൂമ്പാറ്റകള്‍, തുമ്പികള്‍, പക്ഷികള്‍ എന്നിവ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെയും മണ്ണിന്റെയും സൂക്ഷ്മപരിശോധന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പും നോക്കി. “A Preliminary Study on The Flora, Fauna and Physical Resources of Mahatma Gandhi University Campus” എന്നതായിരുന്നു തലക്കെട്ടു്.

പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ മുമ്പെന്നത്തേയുംകാള്‍ രൂക്ഷമാവുകയും, അതിനാല്‍ത്തന്നെ സാമൂഹ്യബോധവത്ക്കരണത്തിനു് പ്രസക്തി കൂടിവരികയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍, ഇത്തരം പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അലമാരകളില്‍ ആരും കാണാതെ ഇരിക്കേണ്ടവയല്ലെന്നു് എനിക്കു തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ആ പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ സോഫ്റ്റ്കോപ്പി കൂടി അതേപടി, ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്കു് മറ്റിടങ്ങളിലും ഇത്തരം പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനും, ഈ വിഷയത്തില്‍ത്തന്നെ തുടര്‍പഠനം നടത്തുന്നതിനും, ഞങ്ങള്‍ ചെയ്തതില്‍ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ തിരുത്തി പുതിയ നിഗമനങ്ങളിലെത്തുന്നതിനും വേണ്ടി.

group_project_cover_s

പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പിഡി എഫ് പതിപ്പു് ഈ കണ്ണിയില്‍: എം എസ്സ് സി ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )