കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് മാപ്പിങ് പാര്‍ട്ടിയെപ്പറ്റി..

കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് മാപ്പിങ്പാര്‍ട്ടിയെപ്പറ്റി ഒരു വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് ദാ, ഇവിടെ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു നോക്കണേ…

Mapping efforts in an unsurveyed land – Koorachundu Village Panchayat experience എന്നാണു തലക്കെട്ടു്.

കണ്ണി: http://blog.smc.org.in/mapping-efforts-in-an-unsurveyed-land-koorachundu/

അഭിപ്രായനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അറിയിക്കണേ…

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )