കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് – ഓപ്പണ്‍സ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ് മാപ്പിങ് പാര്‍ട്ടി – അവതരണം

കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് – ഓപ്പണ്‍സ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ് മാപ്പിങ് പാര്‍ട്ടിയെപ്പറ്റിയും അതു നടത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാനും ആര്‍ക്ക് അര്‍ജ്ജുനും കൂടി തയ്യാറാക്കിയ അവതരണം ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു. http://www.slideshare.net/jaisuvyas/mappingparty-presentation
ക്രിയേറ്റിവ് കോമൺസ് അനുമതി

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )