അംഗന്‍വാടികളില്‍ ഏടാകൂടം

നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വന്നെത്തിയതാണെന്നുറപ്പു്, നൂറുതരം. ശരിയല്ലേ? 🙂 ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടില്ലേ? കണ്ടില്ലെങ്കില്‍ കാണൂ അതാദ്യം. എന്നിട്ടു ബാക്കി പറയാം.

ഏടാകൂടം എന്നു പറയുന്ന സാധനം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആ വീഡിയോയില്‍ കാണുന്നതാണത്രേ. അതൊരു തരം. ഇതുപോലെ വേറെയും തരം ഏടാകൂടങ്ങളുണ്ടത്രേ. ഇതു് അഴിച്ചെടുക്കാനും തിരികെ അതുപോലെ കുടുക്കിയെടുക്കാനും ആദ്യമായി ശ്രമിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്‍ നിന്നാണു്, ഭാഷയില്‍ ഏടാകൂടമെന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ നിഷ്പത്തി എന്നു ചിലര്‍ പറയുന്നു. കൂടിച്ചേര്‍ന്നതും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തതും ഒക്കെയാണു് കൂടം എന്നാലോചിച്ചാല്‍ ഈ വാദത്തില്‍ കഴമ്പില്ലാതെയുമല്ല. എന്റെ കുട്ടിപ്രായത്തില്‍ ഈയിനത്തില്‍ പെട്ട ഒന്നും തന്നെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ, മേല്‍ത്തട്ടിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികള്‍ക്കേ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ കാണാന്‍ തന്നെ കിട്ടീട്ടുണ്ടാവൂ. കോഴിക്കോട്ടു് പന്തീരാങ്കാവിനടുത്തോ മറ്റോ ഉള്ള ഒരു അദ്ധ്യാപകന്റെ കൈവശം അദ്ദേഹം ഒരു ഹോബിയെന്ന നിലയില്‍ ശേഖരിച്ച ഇതുപോലത്തെ കുറേ സ്പെസിമനുകള്‍ ഉണ്ടെന്നു് മുമ്പെന്നോ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആരാണെന്നും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്നും പോയി. വേറെയും ആളുകളുടെ സ്വകാര്യശേഖരങ്ങളില്‍ ഇതുപോലുള്ളവ കാണാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ തലമുറയിലെ ആശാരിമാരുടെ കരവിരുതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളാണവ.

പറയാന്‍ വന്നതു് അതൊന്നുമല്ല. തീര്‍ത്തും നിലച്ചു പോയ ഏടാകൂടങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു കൂടേ? ഗ്രാമങ്ങളിലെ അംഗന്‍വാടികളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കു കളിക്കാനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കാറുണ്ടു്. കുഞ്ഞു് ജനിക്കുന്നതിനു് മുമ്പേ തന്നെ അംഗന്‍വാടികളുടെ സേവനം ലഭ്യമാണെങ്കിലും പ്രീസ്കൂള്‍ എന്ന നിലയില്‍ 3 മുതല്‍ 6 വയസ്സു വരെയാണു് അംഗന്‍വാടികളില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിച്ചു വരുന്നതു്. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കു് യോജിച്ച കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞപ്പോള്‍ National Association for the Education of Young Childrenന്റെ (അമേരിക്കനാണേ, നമ്മുടെയല്ല) വെബ്സൈറ്റില്‍ (http://www.naeyc.org/toys) നിന്നും കിട്ടിയതു് താഴെ:

—————————————————————————————-

Good toys for 3- to 6-year-olds:

Things for solving problems – puzzles (with 12 to 20+ pieces), blocks that snap together, collections and other smaller objects to sort by length, width, height, shape, color, smell, quantity, and other features – collections of plastic bottle caps, plastic bowls and lids, keys, shells, counting bears, small colored blocks

Safe toys for young children are well-made (with no sharp parts or splinters and do not pinch); painted with nontoxic, lead-free paint; shatter-proof; and easily cleaned.

—————————————————————————————-

അപ്പോ, ഇത്തരം ഏടാകൂടങ്ങള്‍ അഥവാ puzzles നമ്മുടെ അംഗന്‍വാടിക്കുട്ട്യേള്‍ക്കു് പറ്റുംന്നല്ലേ കണക്കാക്കേണ്ടതു്? ഇവയുടെ നിര്‍മ്മാണം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള്‍ക്കു് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്നു തോന്നുന്നു. സാമ്പത്തികഭദ്രതയുള്ള കുടുംബശ്രീ സ്വയംസഹായസംഘങ്ങള്‍ക്കും ഒരു കൈ നോക്കാവുന്നതാണു്. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ശരാശരി 20ഓ അതില്‍ക്കൂടുതലോ അംഗന്‍വാടികളുണ്ടാവും. കേരളത്തില്‍ 991 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുണ്ടു്, കൂടാതെ കേരളത്തിലെ 60 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും 5 കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും കൂടി അംഗന്‍വാടികളുണ്ടു്. ഇവരെല്ലാം കൂടി എല്ലാ വര്‍ഷവും അംഗന്‍ വാടികളിലേക്കു് കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ വാങ്ങില്ലെങ്കില്‍ത്തന്നെയും, അത്ര വലുതൊന്നുമല്ലെങ്കിലും അതൊരു വിപണിയാണു്, മിതമായ വിലയ്ക്കു് വില്പന നടത്താമെങ്കില്‍. നിര്‍മ്മാണം ക്ലച്ചു പിടിച്ചാല്‍ അംഗന്‍വാടികള്‍ക്കു പുറമേയും വിപണി കണ്ടെത്തിക്കൂടേ?

ചെയ്യേണ്ടതു്:

ഏടാകൂടങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ മാതൃകകള്‍ കണ്ടെത്തി, ചൈല്‍ഡ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്പെഷലിസ്റ്റുകളുടെ / ഡവലപ്മെന്റല്‍ പീഡിയാട്രീഷ്യന്‍മാരുടെ സഹായത്തോടെ ആവശ്യമായ പരിഷ്കരണങ്ങള്‍ നടത്തി, വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉല്പാദനം നടത്താവുന്ന കുറെ മാതൃകകള്‍ തയ്യാറാക്കാം. തയ്യാറാക്കുന്ന മാതൃകകള്‍ നിലവിലുള്ള ടോയ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ പാലിക്കുന്നതാവണം. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ് വക BIS IS 9873-1:2012 എന്ന പേരില്‍ ടോയ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുണ്ടു് (ഈ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് നിര്‍ബ്ബന്ധിതമല്ല, വളണ്ടറിയാണെന്ന പോരായ്മയുണ്ടു്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തു് കുട്ടികള്‍ക്കു് അത്രയൊക്കെ പ്രാധാന്യമേ നല്കുന്നുള്ളൂ. ISO 8124-1:2012 എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ടോയ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുമായി ഈ ബി ഐ എസ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിനു് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല).

ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പു് കണ്ടപ്പോ, അതിന്റെ ഇന്നത്തെ സാദ്ധ്യതകള്‍ ആലോചിച്ചാലോചിച്ചു് കാടുകേറി പ്രാന്തായിപ്പോയ വിവരക്കേടപ്പടി ഇവിടെ വിളമ്പീന്നേയുള്ളൂ.. കാര്യാക്കണ്ടാ.. അതല്ലാ, ശരിക്കും കാര്യായിട്ടെടുക്കാനാണു് പുറപ്പാടെങ്കില്‍, എല്ലാ ആശംസകളും. ധൈര്യമായി പുതിയ ഏടാകൂടത്തില്‍ ചെന്നു് തലയിട്ടോളൂ…. 🙂

 

Advertisements

4 thoughts on “അംഗന്‍വാടികളില്‍ ഏടാകൂടം

  1. സുഹൃത്തേ , നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നൂറു ശതമാനം ശരിയാണ്. അങ്കനവടികളുടെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്‌ മായി ബന്ധപ്പെട്ടു വർക്ക്‌ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇതേ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോയി എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കളി ഉപകരണങ്ങൾ കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് കടിക്കുകയും അത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവേന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ട വിഷയമാണ്‌.

    • ഇതും കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അവർ പറയും… “പൊക്കൊണം ഇവിട്ന്ന്… ഒരോ ഏടാകൂടോം കൊണ്ട് വന്നോളും”

  2. സര്ക്കാര് ഫണ്ട് തന്നു ചെയ്യിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്‌ . അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം പ്രത്യാശിക്കാം

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )